Ledare av Joakim Lundqvist

KÄRA LÄSARE

Det är fantastiskt roligt att vara tillbaka med ett nytt nummer av Keryx, det första med undertecknad som ansvarig utgivare!

Livets Ords arbete står på många sätt inför en ny, spännande tid – en fas av nystart. I en sådan är det viktigt att se över ett arbetes alla beståndsdelar och våga ifrågasätta och förändra där det behövs, snarare än att fortsätta utifrån rutin och vana.

När vi nu även har sett över arbetet med Keryx är det några saker som har blivit särskilt tydliga. Dels finns naturligtvis ett fortsatt allmänt behov av teologi och fördjupning. Det finns också ett behov av att förtydliga var vi själva står teologiskt, och att utveckla arbetet med teologi inom vår egen evangelisk-karismatiska kyrkofamilj. Utifrån denna grund finns också behovet av teologiska samtal över samfundsgränser och mellan etablerade traditioner. Allt detta finns med som viktiga element i utvecklingen av Keryx framtid.

Många har påpekat att språket i Keryx ibland upplevts för komplicerat och att den teologiska nivån varit väl hög. Detta vill vi ta till oss, och sträva efter ett mer lättillgängligt språk utan att tumma på kvaliteten i artiklarna.

Det nummer av Keryx du nu håller i din hand utgör de två sista numren för år 2014. Innehållet i detta dubbelnummer har i mycket samma profil och samma typ av innehåll som Keryx haft sedan starten 2003. Dock vill vi nu i och med Keryx nr 1 2015 – som du kommer att få i juni – initiera en förnyelse av tidningen och vi ser mycket fram emot att tillsammans med ett brett och kompetent redaktionsråd förnya och utveckla Keryx till att kunna bidra med det vi önskar och brinner för:


Resurs för ledare

Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. (Johannes 7:37-38)

Alla som tror är kallade att vara en vattenkälla, ett utflöde av Guds Andes liv i våra olika delar av världen. Men att vara ledare innebär att fler människor är beroende av att det vatten som strömmar ut ur dig är levande nog för att vitalisera och friskt nog för att betjäna. Varje ledare står inför utmaningen att bevara och utöka sitt eget inflöde, att komma till Jesus för att dricka om och om igen, så att vårt utflöde – det Han bett oss ge vidare till andra – bevaras levande och färskt.

I förnyelsearbetet av Keryx ligger att tidskriften på ett ännu tydligare sätt ska vara en hjälp och en resurs för dig som står i någon form av ledarskap. I Keryx vill vi ständigt lyfta frågan om hur teologi ska appliceras och omsättas i praktiken på ett konkret sätt. Det är när du som bär andligt ansvar är berikad, styrkt och utmanad som ledare då du lagt ifrån dig den – när du uppmuntrats till att bli såväl hörare som görare – som vi har lyckats med vår ambition.


Fördjupning av teologi

Det är ingen slump att så många av bibelns liknelser och bilder har med träd och andra växter att göra.

Jesus talar om plantor som snabbt växte upp och till det yttre verkade utvecklas bra och expansivt, men som sedan sveddes av solen och torkade bort (Markus 4:5-6). Orsaken? Inga djupa rötter. Jeremia talar å andra sidan om träd som förblir gröna när samma sorts hetta kommer, och som fortsätter bära frukt även under torra år (Jeremia 17:8). Orsaken? Djupa rötter.

Ett rotsystem är något underjordiskt. Det syns inte i sig självt men i det långa loppet märks det tydligt – både i liv och i tjänst – hur djupt det går. I en tid då den kristna tron står inför större utmaningar och starkare hetta än på länge, går rotvård före bladputsning.

Keryx vill vara en näring för ditt inre rotsystem. Vi vill prata teologi på ett sätt som är matnyttigt nog för att ge tuggmotstånd, men lättillgängligt nog för att vara begripligt och applicerbart.


Förstoring av perspektiv

Som en negativ gravitationslag verkar det som att vårt perspektiv på såväl Gud som på tron, livet och församlingen ständigt vill smalna av med tiden, om vi inte själva aktivt arbetar på att bredda det.

I takt med att livet och tiden går, utvecklar vi lätt tendensen att se nya, annorlunda perspektiv som hotbilder snarare än möjligheter. Hjulspåren blir djupare och den stora bilden skalas ned till en mindre.

Men när Gud målar bilden av sitt rike och sin församling, är det en av variation och mångfald. Grunden är Kristus, men huset är stort och har många rum. Huvudet är Kristus, men kroppen har många lemmar med olika funktioner. I ett trångt sinne blir variation och olikheter problem, men i ett generöst blir de ett berikande och en hjälp att »förstå höjden och längden och bredden och djupet« (Efesierbrevet 3:18).

Keryx vill bidra till ett breddat perspektiv och en större förståelse av Guds rike – inte minst av tankar, företeelser och skeenden i vår egen evangeliska kyrkofamilj.

Med detta hälsar jag dig varmt välkommen till det nya numret av Keryx, och till dess framtid! Jag hoppas och tror att det kommer att vara till välsignelse för dig.

Joakim Lundqvist
Ansvarig utgivare

Written By
More from jonatansa
0 replies on “Ledare av Joakim Lundqvist”